Taken during President Obama’s 2009 Inaugurataion

Picture of flags taken during President Obama's 2009 Inaugurataion